Metsaga sõbraks

Mängulises ja lastepärases vormis liikidevaheliste seoste mõistmine metsakoosluses.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Toimumisaeg

Kokkuleppel aastaringselt

 

Seos õppekavaga:

Loodusõpetus: Organismide rühmad ja kooselu

Läbiv teemad:  Keskkond ja jätkusuutlik areng; Väärtused ja kõlblus

 

Eesmärgid:

Õpilane:

1)      kirjeldab mõne metsale tüüpilise taime, looma või seene välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses;

2)      mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt.

 

Sisu:

1. Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~1,5 tundi

Tutvumine, kodukord

 Eestimaa puuliikide tundmaõppimine ja kinnistamine

 Praktilise looduse tundmise edendamine metsamuuseumis

 

2. Tegevused Sagadi pargis ~0,5 tundi

Maastiku- ja tähelepanu mäng, mis on integreeritud teiste õppeainetega

 

3. Loodusretk ~1 tundi

Metsaretkel puude tundmine, puude juures kasvavate taimede ja metsaelanike tegevusjälgede uurimine

 

Õppematerjalid, vahendid

1.         RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

2.         Maasikumäng

3.         Puude mapp