Vesi meie ümber - keemilised ja füüsikalised uuringud

Tutvume vee ja veeringega nii looduses kui ka laboris. Käsitleme teemasid Vee keemilised ja füüsikalised omadused. Veeringe. Vesi kui elukeskkond erinevatele elusorganismidele. Vee sisaldus elusorganismides sh inimeses, Maal ja Universumis. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine on meie igapäevane vesi.

 

Sihtgrupp                  gümnaasiumiõpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             ~ 5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 190 € / grupp

 

Seos õppekavaga

G bioloogia Teema Organismide koostis. Organismide energiavajadus

G geograafia Teema Hüdrosfäär. Vesi ja veega seotud probleemid.

G matemaatika Teema Avaldised ja arvuhulgad.

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

 Eesmärgid

Õpilane:

1)      seostab loodusteaduslikke teoreetilisi teadmisi igapäevaeluga;

2)      õpib koguma veeproove loodusest;

3)      planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid;

4)      kasutab tehnoloogiavahendeid;

5)      lahendab ülesandeid, rakendades selleks loodusteaduslikku meetodit;

6)      suhtub vastutustundlikult elukeskkonda.

 

Sisu

Tegevused looduses

  • Tutvumine, kodukord
  •  Rühmade moodustamine: ülesanne, kui palju on rühmal vett kaasas.
  • Loodusretk Altjal – veeproovide kogumine

Tegevused looduskooli õppeklassis ja laboris

  •  Veeteemaline esitlus ja film
  •  Veeproovide analüüs ja laboritööd
  •  Kokkuvõte ja tagasiside

Õppematerjalid, vahendid

1.      RMK Sagadi looduskooli vahendid

         a.  Vernier LabQuest andmekogujad ja  sensorid

         b.  Veekeemia komplekt

2.      Tööleht „Veebilanss“

3.      Tööleht „Vee keemilised ja füüsikalised omadused“

4.      Kogutud ja kaasa toodud veeproovid