Igal linnul oma laul

Sagadi looduskoolis tutvutakse laiemalt levinud linnuliikidega ja linnuvaatluseks vajalike vahenditega. Õpitakse, mida vaatluse ajal jälgida tuleks. Tehakse tutvust noorematele õpilastele mõeldud linnuraamatutega ning lihtsamate internetist leitavate õppematerjalidega. Saadud teadmisi kasutatakse vahetult loodusretkel.

Sihtgrupp                  1. – 3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                            4 tundi

Toimumisaeg            aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga:

Põhikooli I astme loodusõpetuse teemad:

·         Organismide mitmekesisus ja elupaigad

·         Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

Eesmärgid

·         õpib mõistma ja väärtustama lindude osa looduses ja inimtegevuses

·         saab teadmisi Eesti linnustiku tähtsusest ja kaitsest

·         õpib mõistma, et inimene sõltub looduse heaolust ja selleks tuleb säästlikult tarbida

·         arendab vaatlusoskusi, õpib linde looduses märkama ja paremini tundma

·         õpib lindude välistunnuseid neid elukeskkonnaga seostama

·         arendab koostööoskusi 

Sisu:

Vastavalt hooajale ja eelnevale kokkuleppele ühe elupaiga lindudega tutvumine (välimus, eluviisid, elupaigad, laulud jt häälitsused)

Tegevused muuseumis ja looduskoolis

·         Tutvumine, kodukord

·         Esitlus: Linnud ja nende elupaigad läbi aastaringi

·         Vaatlusvahendid, vaatlemine ja vaatluste kirjapanek

·         Õppemäng: Lindude otsimine

Loodusretk

Piknik lõkkeplatsil  

Õppematerjalid, vahendid

1.     Slaidiesitlus õpitavate lindude kohta koos häältega

2.     Vaatlustoru, binoklid

3.     Määramiskaaardid

4.     Töölehed vaatluste märkimiseks

Õppemängu vahendi