Igal linnul oma laul

Sagadi looduskoolis tutvutakse laiemalt levinud linnuliikidega ja linnuvaatluseks vajalike vahenditega. Õpitakse, mida vaatluse ajal jälgida tuleks. Tehakse tutvust noorematele õpilastele mõeldud linnuraamatutega ning lihtsamate internetist leitavate õppematerjalidega. Saadud teadmisi kasutatakse vahetult loodusretkel.

Sihtgrupp                  1. – 3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                            4 tundi

Toimumisaeg            aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga:

Põhikooli I astme loodusõpetuse teemad:

·         Organismide mitmekesisus ja elupaigad

·         Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

Eesmärgid

Õpilane:

  • õpib mõistma ja väärtustama lindude osa looduses ja inimtegevuses
  • saab teadmisi Eesti linnustiku tähtsusest ja kaitsest
  • õpib mõistma, et inimene sõltub looduse heaolust ja selleks tuleb säästlikult tarbida
  • arendab vaatlusoskusi, õpib linde looduses märkama ja paremini tundma
  • õpib lindude välistunnuseid neid elukeskkonnaga seostama
  • arendab koostööoskusi 

Sisu

Vastavalt hooajale ja eelnevale kokkuleppele ühe elupaiga lindudega tutvumine (välimus, eluviisid, elupaigad, laulud jt häälitsused)

Tegevused muuseumis või looduskoolis

Esitlus: Linnud ja nende elupaigad läbi aastaringi

Vaatlusvahendid, vaatlemine ja vaatluste kirjapanek

Õppemäng: Lindude otsimine

Loodusretk

Piknik lõkkeplatsil 

 

Õppematerjalid, vahendid

Slaidiesitlus õpitavate lindude kohta koos häältega

Vaatlustoru, binoklid

Määramiskaaardid

Töölehed vaatluste märkimiseks

Õppemängu vahendid