Meie metsade imetajad

Programmi käigus õpitakse meie metsade imetajaid ja nende eelistatud elupaiku. Vaadeldakse metsloomade jäljeridu. Õppetöös kasutatakse Sagadi looduskooli ja metsamuuseumi õppekollektsiooni ning metsloomade topiste kogu. Põneva ja õpetliku maastikumänguga kinnistakse saadud teadmisi Sagadi mõisapargis. Seejärel sõidetakse bussiga Oandu Koprarajale, kus läbitakse 1,5km matkarada. Matka käigus õpitakse märkama ümbritsevat loodust ja korratakse programmis läbitut keskkonnamängude abil.


Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Lisainfo: sagadi.looduskool@rmk.ee
+372 512 5727 Tiina Jamsja

Programmi ajakava:

Sissejuhatus (15 min)

 • Tutvustatakse programmi töökorraldust, ajakava
 • Ühisarutelus aktiveeritakse osalejate eelteadmised imetajatest ja nendega kohtumistest.

Tegevused looduskoolis ja metsamuuseumis  (35 min + 35 min)

 • Tutvumine looduskooli ja metsamuuseumi imetajate ekspositsiooniga.
 • Töö rühmades ( 4–5 liikmeline)

Iga rühm läbib 4 tegevuspunkti:
1)    imetajate toidu eelistused ja seotus 6 levinuma puuliigiga
 (õppevahend “Puudest algab mets“ https://sagadi.ee/looduskool/oppematerjalid/6050)
2)    imetajate jäljeridade määramine jäljekaartide ning stendi toel (töölehe täitmine)
3)    imetajate nummerdatud nahanäidiste määramine toetudes ekspositsioonile ja piltkaartidele
4)    vaatlus binokulaariga – imetajate toidulaud

 • Kuulatakse erinevate imetajate hääli ja püütakse neid imiteerida (kasutades metsamuuseumi ekspositsiooni).
 • Kehastutakse ühiselt kostüümide abil metsloomadeks kasutatades loovust ja fantaasiat.

Orienteerumismäng mõisapargis (30 min)

 • Lapsi juhendatakse looma meelepärased rühmad, mille suuruseks on 2-4 liiget.
 • Rühmale antakse mõisapargi plaan ning instrueeritakse õpilastele, kuidas seda lugeda. Suunatakse õpilaste tähelepanu enese asupaiga määramisele teiste objektide suhtes ning legendi kasutamist suuna leidmiseks.
 • Rühmadele selgitatakse maastikumängu olemust. Igas läbitavas punktis leiavad õpilased imetajaid puudutavad valikvastustega küsimused. Vastus märgitakse eraldi töölehele.
 • Iga meeskond valib endale ise teekonna, kuid peab arvestama juhendaja poolt määratud ajalise piiranguga. Kokkulepitud aja lõppedes peavad õpilased naasma mängu alguspunkti, hoolimata läbitud punktide arvust.
 • Rühmade naasmisel kontrollitakse valikvastuseid ning arutatakse tekkinud küsimuste üle.

Maastikumängus on oluline roll õpilaste vahelisel koostööl. Sellega kinnistatakse ja korratakse metsamuuseumis ja looduskoolis õpitut.

Piknik ja puhkepaus (20 min)
Puhkepaus ja piknik Oandu lõkkeplatsil. Tähtsustatakse lugupidavat looduses käitumist ja piknikul tekkinud jäätmete asjakohast ladustamist. Juhitakse õpilaste tähelepanu sellele, et kõik, mis loodusesse tuuakse, tuleb ka sealt lahkudes kaasa võtta.

Metsaretk Lahemaa rahvuspargis Koprarajal, 1,5km  (60 min)

 • Metsas liikumise reeglite selgitamine:
 1. Arvestame looduse ning kaasmatkalistega.
 2. Rajale ega mujale loodusesse ei jäta prügi.
 3. Ole vaikne ja rahulik– ära häiri metsloomi ja linde.
 4. Loodusretkel liigume grupis koos. Juhendaja on grupi ees ning üks saatjatest grupi lõpus.
 5. Kõik looduses elavad organismid on tähtsad ja vajalikud –  meie matk ei tohi kuidagi kahjustada loomi, taimi ega nende elukeskkonda.
 • Juhendaja tähelepanekutele tuginevalt tehakse peatusi ning vaadeldakse rajal leiduvaid tegevusjälgi. Juhendaja suunab tähelepanu elu- ning liigirikkusele Kopraraja näitel. Tutvustatakse metsa kui loomade elupaika.
 • Vaadeldakse luupidega kõnealuste imetajate elukeskkonda ning tegevusjälgi (paarides).
 • Tegevusmäng: õpilase seljale kinnitatakse lamineeritud pilt imetajast. Õpilane näitab kaaslastele pilti ning asub küsima “jah/ei” küsimusi, et ära arvata, mis liiki loomaga on tegemist. Vastuseks kaaslased raputavad pead või noogutavad. Mäng kestab kuni õpilane arvab loomaliigi ära. Mängu korratakse 5 erineva imetaja pildiga. Mäng on arendav nii arvajale kui küsimuste vastajatele, sest mõlemad osapooled vajavad teadmisi imetajate eluviisist, kirjeldusest ja elupaigast.
 • Kuna tegemist on Koprarajaga, tutvustatakse põhjalikumalt kobrast kui imetajat. Vaadeldakse kopra elukeskkonda, tegutsemisjälgi (tamm, jõgi) ning toidulauda.

Praktiliste ülesannete ja keskkonnamängu kaudu õpitakse märkama mitmekesisust looduses. Looduse vahetu kogemine tutvustab looduse omapära Lahemaa rahvuspargis.

Kokkuvõte ja lõpuring

 • Tagasisideringis palutakse igal õpilasel reflekteerida lühidalt matkapäeval saadud kogemusi.  (Mis Sulle tänasest kõige enam meelde jäi?)
 • Õpitu kinnistamiseks viiakse läbi tegevusmäng. 4-liikmelised rühmad lepivad kokku ühe imetaja, keda imiteerivad kaasõpilastele. Kaaslased püüavad mõistatada, kellega tegu. Vajadusel juhendaja abistab.

Õpitulemused:

- Tunneb ära õpitud imetajad (6 liiki) topisena või pildimaterjalil
- Oskab kirjeldada 6 õpitud looma välisehitust ja seostab seda looma elupaigaga
- Teab, et imetajate rühma kuuluvatel liikidel on sarnased tunnused
- Käitub loodust hoidvalt
- Mõistab, et plaani järgi on võimalik maastikul orienteeruda

Õpipädevused:
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:
I kooliastme loodusõpetuse õppekava valdkonnad:
-   Organismid ja elupaigad – maismaaloomad, välisehitus ja mitmekesisus. Loomade toitumine ja kasvamine. Mõisted: keha, pea, jalad, saba, karvad, ujulestad, metsloom
-   Minu kodumaa Eesti– kaardi järgi liikumine, plaani ja maastiku kõrvutamine
Mõisted: plaan, kaart, kaardi legend

Seos õppekava läbivate teemadega:
-   Keskkond ja jätkusuutlik areng – matkarajal liikumine looduskeskkonda arvestavalt ja hoidvalt, matkarajal liikumise heade tavade tutvustamine.
-   Kultuuriline identiteet – mets kui väärtus ning kultuuriruumi osa, kodukoha elurikkuse väärtustamine
-   Väärtused ja kõlblus – matkarajal liikumine prügi jätmata ning reostamata; looduskaitse olulisus Lahemaa Rahvuspargi näitel

Ainetevaheline lõiming:
-   Loodusõpetus, eesti keel (materjalide/tööjuhendite lugemine, eneseväljendamine)
-   Matemaatika (kaart kui mudel; kaardi kasutamine)
-   Kehaline kasvatus (kehaline aktiivsus)


Juhis õpetajale:
Enne õppeprogrammile tulekut soovitame õpilastele tutvustada õppeprogrammi sisu. Programmi ajal palume õpetajal õpilasi praktiliste tööde tegemisel innustada ja abistada.
Programmile tulles palume riietuda ilmastikule vastavalt.
Pärast programmi toimumist palume programmile kirjalikku tagasisidet e-kirja teel. Õpetajal palume registreerimisel teavitada juhendajat grupi erisustest ja soovidest.

Lisainfo:
Programm toimub RMK Sagadi metsakeskuses ja Oandul Koprarajal.
Sagadi metsakeskuses on tänapäevane õpikeskkond, uuendatud õppeklass ja uudne püsiekspositsioon metsamuuseumis. Muuseumihoones on lift/trepid. Oandu Koprarada asub Sagadist 5 km kaugusel, kuhu sõidetakse bussiga. Matkaraja pikkus on 1,5 km ning on lihtsasti läbitav. Matkateel on väikesed tõusud ja langused ning esineb ka treppe. Ratastoolis liikuja saab osaliselt matkarajal liikuda, jäädes kõrvale 300 meetrisest lõigust. Erivajadustega osalejate puhul palume teha eelnevad kirjalikud kokkulepped seoses programmi sisu lihtsustamise või liikumistrajektooride muutmisega.