Matkapäev Viitnal 1-3 kl

Matk  ümber Viitna Pikkjärve, peatuspaikades loodusvaatlused ja keskkonnamängud. Antud aastaajale iseloomulike taimede, loomade ja seente vaatlemine; õhu, vee ja pinnase temperatuuri mõõtmine; looduses liikumise reeglite omandamine.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             kevad, sügis

Hind 7 € / õpilane

Grupil suurusega kuni 15 osalejat hind kokkuleppel.

Seos õppekavaga

Loodusõpetus: Mõõtmine ja võrdlemine. Temperatuuri mõõtmine erinevates keskkondades.

Organismide rühmad ja kooselu. Minu kodumaa Eesti

Läbiv teema:  Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid

Õpilane:

1)      märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;

2)      liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast;

3)      käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid. 

Sisu:

 

Loodusretk ~4 tundi

•          Tutvumine, kodukord

•          Metsaelu uurimine

•          Mõõtmine ja tulemuste võrdlemine

•          Piknik

•          Keskkonnamängud

 

Õppematerjalid, vahendid

1.         Puude kaardid

2.         Töölehed

3.         Termomeetrid

4.         Abivahendid mängude läbiviimiseks