Matkapäev Viitnal 1-3 kl

Õppeprogrammi käigus tutvutakse Viitna maastikukaitseala loodusega ja selgitatakse piirkonna kaitse eesmärke. Uuritakse järve ääres kasvavat taimestikku ning õpitakse tundma jääaja kujundatud pinnavorme. Matkatakse põneval ja vaheldusrikkal maastikul, mis annab võimaluse ka kinnistada teadmisi enamlevinud rabataimedest.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             3 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 120 €/grupp.

Sissejuhatus (15 min)
- tutvustatakse programmi töökorraldust, ajakava
- vaadeldakse kaitseala kaarti, korratakse üle tingmärgid

Tegevused õpperajal
(120 minutit)
- selgitatakse mõistet maastikukaitseala ning üheskoos vaadeldakse ümbritsevat keskkonda, kuhu saabuti
- arutletakse, kuidas saaks matkaja järve kaitsele kaasa aidata
- uuritakse puuderinnet Viitna Pikkjärve põhjakaldal, rühmatöö käigus kinnistatakse teadmisi
- tutvutakse jääaja kujundatud pinnavormide
- kinnistatakse teadmisi männimetsa koolsusest ristsõnaga, mille lahendamist toetavad piltkaardid
- uuritakse turbasammalt ja teisi raba taimi

Piknik ja puhkepaus
(20 minutit)
Matka keskosas toimub piknik.

Kokkuvõte ja lõpuring
(15 min)
- väljendatakse programmi jooksul saadud uusi teadmisi, mis seotud läbitud programmi ja lõppeva metsaretkega

Õpitulemused:

Õpilane:
- märkab looduse ilu ja erilisust;
- oskab käituda looduskeskkonnas vastutustundlikult;
- oskab kasutada uurimisvahendeid (luup);
- toob näiteid erinevate organismide seoste kohta looduses;
- oskab töötada meeskonnas

Seos õppekavaga:

I kooliaste loodusõpetuse teemadele: inimese meeled ja avastamine, organismide rühmad ja kooselu; organismid ja elupaigad
Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng
Lõimitud: loodusõpetus ja eesti keel

Eesmärgid

Õpilane:

  • märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;
  • liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast;
  • käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

Matka alguspunkt on Tallinn-Narva mnt (tee E20) 73. km, Viitnal, sealt pöörata Kadrina suunas. Sõita 1 km Viitna maastikukaitseala infotahvlini. Parkla asub infotahvli vastas.


Lisainfo: sagadi.looduskool@rmk.ee