Metsaga sõbraks

Mängulises ja lastepärases vormis liikidevaheliste seoste mõistmine metsakoosluses.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp


Seos õppekavaga:

Loodusõpetus: Organismide rühmad ja kooselu

Läbiv teemad:  Keskkond ja jätkusuutlik areng; Väärtused ja kõlblus 

Eesmärgid:

Õpilane:

1)      kirjeldab mõne metsale tüüpilise taime, looma või seene välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses;

2)      mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt. 

Sisu:

1. Tegevused muuseumis või looduskoolis

Tutvumine, kodukord

 Eestimaa puuliikide tundmaõppimine ja kinnistamine

 Praktilise looduse tundmise edendamine metsamuuseumis 

2. Tegevused Sagadi pargis

Maastiku- ja tähelepanu mäng, mis on integreeritud teiste õppeainetega 

3. Loodusretk

Metsaretkel puude tundmine, puude juures kasvavate taimede ja metsaelanike tegevusjälgede uurimine 

Õppematerjalid, vahendid

1.         RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

2.         Maasikumäng

3.         Puude mapp