Sinasõprus seentega

Seeneriigi mitmekesiste esindajatega tutvumine.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             peamiselt sügisel, kuid soovi korral ka aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga

 Loodusõpetus: Organismide rühmad ja kooselu. Seente mitmekesisus. Samblikud.

Mõisted: seeneniidistik, kübarseen, eosed, hallitus, pärm, samblik, toiduahel

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

Eesmärgid

Õpilane:

1)      liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast;

2)      kirjeldab seente välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses

3)      teab seente mitmekesisust, eristab söödavaid ja mürgiseid kübarseeni ning oskab vältida mürgiste seentega seotud ohtusid 

Sisu

  1. Sissejuhatus ning tegevused looduskoolis või metsamuuseumis
  2. Loodusretk Lahemaa metsades
  • Seente elupaikadega ja viljakehadega tutvumine
  • Söödavad ja mürgised seened 

Õppematerjalid, vahendid 

1. RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

2. Looduskooli seenekogud, fotod

3. Tööleht „Sinasõprus seentega“

4. Õppevahend Seenekorvid

5. Seente mapp

Email again: