Mets kui kooslus

Metsa kui ökosüsteemiga tutvumine metsamuuseumis. Koolitundides õpitu kinnistamine Oandu loodusrajal erinevates metsatüüpides.

Sihtgrupp                  6. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga:

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Vastab riikliku õppekava II kooliastme loodusõpetuse teemale: mets elukeskkonnana

Eesmärgid:

  •  Liikidevaheliste seoste mõistmine metsakooslustes
  •  Bioloogilise mitmekesisuse mõistmine
  •  Keskkonnahoidliku käitumise arendamine

Sisu:

1.  Tegevused muuseumis ja looduskoolis

  •   Sissejuhatus ja kodukord
  •  Puude kui metsakoosluse tähtsaimate liikide tundmaõppimine
  • Töölehe metsa varjatud elu täitmine

2.  Loodusretk

  • Oandu loodusrajal erinevate metsakoosluste vaatlused
  •  Rühmatööna erinevate organismirühmade esindajate otsimine ja töölehtede täitmine

Õppematerjalid, vahendid

1.      RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

2.      Puude kaardid

3.      Tööleht „Metsa varjatud elu“

4.      Loodusraja tööleht