Fotosüntees on elu alus

Programmi läbivateks teemadeks on elurikkus ja  fotosüntees kui protsess, mis talletab Päikese energiat ja muudab selle kättesaadavaks teistele organismidele sh inimesele. Programmi esimene osa toimub Sagadi looduskoolis ja metsamuuseumis: tutvutakse fotosünteesi protsessi ja metsakoosluste elurikkusega. Maastikumängu elementidega loodusretke käigus tutvutakse erinevate organismirühmade liikidega.

Sihtgrupp                  7.-9. klass

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             ~ 5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga

PK bioloogia teemad: Kooslused, organismidevahelised suhte; Seente tunnused ja eluprotsessid; Ökoloogia ja keskkonnakaitse; 2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”, „Tervis ja ohutus“

Eesmärgid

Õpilane:

1)  oskab bioloogiatunnis õpitud teoreetilisi teemasid seostada looduses toimuvate protsesside ja objektidega;

2)  oskab läbi viia lihtsaid katseid fotosünteesi uurimiseks;

3) omab ülevaadet metsakoosluse erinevate organismirühmade rollist aineringes;

4) mõistab fotosünteesi tähtsust looduses ja inimese elus;

5)  väärtustab elurikkust. 

Sisu

Sissejuhatus

·         Tutvumine, kodukord

·         Sissejuhatav mäng tõene või väär

Teema arendus

1.     Tegevused Sagadis

·         Fotosünteesi esitlus ja katsed biokambrites

·         Elurikkus Lahemaal – tutvumine teemaga metsamuuseumi ekspositsiooni põhjal

2.     Loodusretk

·         Maastikumäng “Päikeseretk” Oandu või Altja loodusrajal

Kokkuvõte ja tagasiside

Õppematerjalid, vahendid

1.     Tööleht „Fotosüntees on elu alus“

2.     Maastikumängu komplekt „Päikeseretk“

3.     Binokulaarmikroskoobid

4.     Vernier LabQuest andmekogujad

5.     O2 ja CO2 sensorid

6.     Biokambrid

Email again: