Inimese füsioloogia

Nosce te ipsum  - tunne iseennast! Õpime tundma ja tunnetama, kuidas keha erinevad elundkonnad teevad koostööd. Uurime loodusretkel erinevate elundkondade talitlust ning inimese füsioloogiliste näitajate seost treenitusega.

Sihtgrupp                  7.-9. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             ~ 5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 180 € / grupp

Seos õppekavaga

PK loodusõpetus teema „Soojusülekanne“

PK bioloogia teema „Selgroogsete loomade aine ja energia vahetus“

PK bioloogia teema „Inimese elundkonnad“

PK bioloogia teema „Vereringe“

PK bioloogia teema „Hingamine“

PK bioloogia teema „Talitluste regulatsioon“

PK füüsika teema „Mehaanika“

PK füüsika teema „Soojusõpetus“

PK keemia teema „Happed ja alused“

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”


Eesmärgid

Õpilane:

1)   huvitub inimeses toimuvatest nähtustest ja protsessidest;

2)  planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid;

3)  hindab lahuse happelisust, aluselisust või neutraalsust lahuse pH väärtuse alusel,

4)  selgitab seost, et mida kiiremini liiguvad aineosakesed, seda kõrgem on temperatuur;

5) analüüsib treeningu mõju hingamiselundkonnale;

6)  selgitab treeningu mõju vereringeelundkonnale;

7) analüüsib naha ehituse ja talitluse kooskõla termoregulatsiooni funktsiooni täites;

8) kasutab tehnoloogiavahendeid;

9) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda.

 

Sisu

Sissejuhatus

  •  Tutvumine, kodukord
  •  Teema „Inimese elundkonnad, ehitus ja talitlus“.
  •  Rühmade moodustamine
  • Sõitmine bussiga koprarajale

Teema arendus

  •  Loodusretk koprarajal ~ 1 tundi

1.      Tutvumine ümbruskonnaga

  •   Tegevused koprarajal. ~ 2,5 tundi

2.      Praktiliste tööde planeerimine ja teostamine

3.      Andmete kogumine ja analüüsimine

  •   Tegevused looduskoolis ~ 1,5 tundi

4.      Esitluse koostamine

5.      Kokkuvõte ja tagasiside

 

Õppematerjalid, vahendid

1.      RMK Sagadi looduskooli katsevahendid

·         Vernier LabQuest andmekogujad ja sensorid

2.      Tööleht „Inimese füsioloogia“

3.      Rajaleht