Seiklus Sagadi mõisas

Loodus- ja kultuurikeskkonda käsitlev programm, mille käigus tutvutakse Sagadi mõisa ajaloo ja loodusega. Meeskonnatöö, orienteerumisoskuse ja märkamisoskuse arendamine.

Sihtgrupp                  7.-9. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 30 õpilast

Aeg                             3 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga

PK bioloogia teema: Ökoloogia ja keskkonnakaitse

PK geograafia teema: Euroopa ja Eesti asustus Geoloogia

PK ajalugu teema: Sagadi mõisa ajalugu Eesti ja maailma ajaloo taustal muinasajast tänapäevani.

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid

Õpilane:

1)   mõistab inimtegevuse ja keskkonna vahelisi seosteid;

2)   kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale;

3)   analüüsib andmeid, teeb järeldusi ja esitab vaatluste tulemusi.

Sisu

1. Tegevused muuseumis või looduskoolis

 •  Tutvumine, kodukord
 •  Sagadi mõisa “ajaloopael”

2. Tegevused härrastemajas ja Sagadi mõisa territooriumil ~1,5 tundi

 •  Tutvumine härrastemajaga
 •  Ajalugu, loodust ja kultuuri lõimiv maastikumäng

Kokkuvõte ja tagasiside

Õppematerjalid, vahendid

  1. RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon
  2. Härrastemaja voldikud
  3. Binokulaarid jm vaatlusvahendid
  4. Maastikumängu töölehed
  5. Sagadi mõisa plaan
  6. Mängukomplekt “Sagadi mõisa ajaloopael”