Mets kui kooslus

Metsa kui ökosüsteemiga tutvumine metsamuuseumis. Koolitundides õpitu kinnistamine Oandu loodusrajal erinevates metsatüüpides. Tutvustatakse metsapuudega seotud organismide ja nendevaheliste suhetega. Õpilased leiavad metsaretke käigu ühe puu, mida nad rühmaga uurivad. Leitud liigid määratakse ning leitakse nende seos vaadeldava puuga.

Sihtgrupp                  7.-9. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga

PK bioloogia: Kooslused, organismidevahelised suhted

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

Eesmärgid

Õpilane:

1)      saab ülevaate puudega seotud elurikkusest;

2)      õpib tundma uusi liike;

3)      arendab vaatlusoskust;

4)      mõistab organismidevahelisi seoseid kooslustes.

Sisu


 Tegevused looduskoolis või metsamuuseumis
  •  Tutvumismäng, Sagadi mõisa, looduskooli ja metsamuuseumi tutvustus, kodukord.
  • Õpilaste jagamine rühmadesse
 Tutvumine ühe puuliigiga seotud elustikuga (PowerPoint esitlus „Metsa varjatud elu“, Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon „Mets toidab “)

Loodusretk

  • Iga rühm leiab ühe puu ning uurib teda, otsib puult erinevaid organisme.
  • Töölehe  täitmine
  •  Metsaretke elurikkuse registreerimine

Õppematerjalid ja vahendid

1.      Rühmadeks jagamise loosid puuliikide kohta käivate väidetega

2.      Töölehed

3.      Määrajad, luubid, kirjutusalused, pliiatsid


Email again: