Mets kui kooslus

Metsa kui ökosüsteemiga tutvumine metsamuuseumis. Koolitundides õpitu kinnistamine Oandu loodusrajal erinevates metsatüüpides. Tutvustatakse metsapuudega seotud organismide ja nendevaheliste suhetega. Õpilased leiavad metsaretke käigu ühe puu, mida nad rühmaga uurivad. Leitud liigid määratakse ning leitakse nende seos vaadeldava puuga.

Sihtgrupp                  7.-9. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga

PK bioloogia: Kooslused, organismidevahelised suhted

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

Eesmärgid

Õpilane:

1)      saab ülevaate puudega seotud elurikkusest;

2)      õpib tundma uusi liike;

3)      arendab vaatlusoskust;

4)      mõistab organismidevahelisi seoseid kooslustes.

Sisu

Tegevused looduskoolis ja metsamuuseumis

Tutvumine ühe puuliigiga seotud elustikuga, Sagadi metsamuuseumi ekspositsiooni  abil.

Loodusretk

Iga rühm leiab ühe puu ning uurib teda, otsib puult erinevaid organisme.

Töölehe „Organismide vahelised suhted“ täitmine

Metsaretke elurikkuse registreerimine

 

Õppematerjalid ja vahendid

Rühmadeks jagamise loosid puuliikide kohta käivate väidetega

Töölehed: „Metsa varjatud elu“, „Organismidevahelised suhted“

Määrajad, luubid