Avastuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal

Avastuslik ja uurimuslik tutvumine Lahemaa looduse ja kultuuripärandiga Sagadi looduskoolis ja metsamuuseumis ning Altja loodusrajal. Väikestes rühmades ülesandeid lahendades tutvutakse metsamuuseumi ekspositsiooni ja looduskooli vahenditega. Maastikumäng viib metsa, jõe ja mere äärde ning paneb mõtlema inimese ja looduse seostele.  

Sihtgrupp                  gümnaasiumiõpilased

Grupi suurus            24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150€/grupp

Seos õppekavaga

G bioloogia Teema Ökoloogia, Keskkonnakaitse

G geograafia Teema Biosfäär

G ajalugu Kursused II ja III „Eesti ajalugu“

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

Eesmärgid

Õpilane:

1)     teadvustab looduse ja ühiskonna vastastikuseid seoseid;

2)     määrab ning analüüsib keskkonnaprobleeme, eristab neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset komponenti;

3)     mõistab organismide omavahelisi suheteid ja seoseid eluta keskkonnaga;

4)     väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi. 

Sisu

Tegevused Sagadi metsamuuseumis või looduskoolis

Ülesanded näitusel  “Mets toidab”

Erinevaid õppevahendeid ja-materjale kasutades lahendatakse ülesandeid, mille teemadering on “Eluslooduse süsteem”, “Elurikkus”, “Ökosüsteemi teenused”

Maastikumäng Altja loodusrajal teemaga “Lahemaa looduse mitmekesisus ja inimmõju”.

 

Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi metsamuuseumi näitused

Looduskooli kollektsioonid, õppematerjalid ja -vahendid

Maastikumängu ülesannete ja rajalehtede komplekt

Binoklid