Uurimuslik päev

Aitame korraldada projektipäeva koolis või tegevust looduslaagris.

Püstitatame uurimisküsimused ja viime läbi vaatlused. Loodusteaduslike uurimuste läbiviimiseks kasutame erinevaid meetodeid, sealhulgas sensoreid ja andmekogujaid.

Sihtgrupp                  gümnaasiumiõpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             ~ 5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 200 € / grupp + transpordikulu 0,45 €/km

 

Seos õppekavaga

G ainevaldkonna „Loodusained“ pädevus – uurimuslik õpe

Läbivad teemad „Keskkond ja jätkusuutlik areng”; „Teabekeskkond“; „Tehnoloogia ja innovatsioon“

Eesmärgid

Õpilane:

1)     määrab ning analüüsib keskkonnaprobleeme, eristab neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset komponenti;

2)     kasutab loodusteaduslikku meetodit info kogumiseks; sõnastab uurimisküsimusi või hüpoteese, kontrollib muutujaid vaatluse või katsega, analüüsib ja tõlgendab tulemusi ning teeb tõenduspõhiseid järeldusi;

3)     mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära;

4)     arendab meeskonnatöö ja esinemisoskust. 

Sisu

Esitlus loodusteaduslikust uurimusest, selle etappidest, vahenditest ja meetoditest.

Rühmad valivad väljapakutud teemade hulgast ühe (kui mõnel rühmal on välja pakkuda oma teema, mille jaoks on vahendid/juhendaja olema, on võimalik ka teemaderingi laiendada), koostavad uurimisplaani, viivad läbi vaatlused/katsed ja koostavad andmete põhjal esitluse. „Minikonverents“ – esitluste kaitsmine.

Õppematerjalid, vahendid

Esitlus „Loodusteaduslik uurimus“

Erinevad uurimisvahendid, sh Vernier Labquest andmekoguja koos erinevate sensoritega

Mikroskoop, binokulaarid

Kõrgusmõõtjad, mõõdulindid

Teatmeteosed, määrajad

Uurimisplaani ja esitluse koostamise juhendmaterjalid/töölehed.

* Näiteid uurimistööde teemaatikast

 • Keskkonnauuringud siseruumides
 • Veekeemia
 • Ioniseeriv kiirgus mõisahoonetes
 • Puude mõõtmine
 • Okaspuude mitmekesisus
 • Mändide mitmekesisus (õues)
 • Fotosüntees
 • Dendrokronoloogia
 • Lindude pesitsemine
 • Metsloomade tegutsemisjäljed
 • Ilmakaarte määramine looduses
 • Inimese füsioloogia