Uurimuslik keskkonnaseiklus

Milliseid vahendeid ja meetodeid kasutavad teadlased keskkonna uurimiseks? Kuidas saab arvamusest teaduslik fakt? Mille poolest sarnaneb teadlase töö disaineri tööga? Mille poolest erineb vaatlus katsest? Nende küsimustele saab vastuse lõimides teooriat praktikaga osaledes uurimuslikul maastikumängul, mille käigus kasutatakse rühmades erinevaid vahendeid ja meetodid kogu Sagadi mõisa hõlmavas maastikumängus.   

Sihtgrupp                  gümnaasiumiõpilased

Grupi suurus            kuni 30 õpilast

Aeg                             ~ 5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga

G ainevaldkonna „Loodusained“ pädevus – uurimuslik õpe

Läbivad teemad „Keskkond ja jätkusuutlik areng”; „Teabekeskkond“; „Tehnoloogia ja innovatsioon“ 

Eesmärgid

Õpilane:

1)      kasutab loodusteaduslikku meetodit info kogumiseks; sõnastab uurimisküsimusi või hüpoteese, kontrollib muutujaid vaatluse või katsega, analüüsib ja tolgendab tulemusi ning teeb tõenduspõhiseid järeldusi;

2)      oskab kasutada erinevaid uurimisvahendeid;

3)      mõistab looduse ja sotsiaalkultuurilise keskkonna seoseid ja eripära;

4)      arendab meeskonnatöö ja esinemisoskust

Sisu

Sissejuhatus
 • Tutvumine, kodukord
 •  Mänguline tutvumine uurimisvahenditega, rühmadeks jagunemine

 Teema arendus

 • Esitlus uurimusliku töö vahenditest ja meetoditest
 • Erinevate vaatluste /mõõtmiste läbiviimine looduskoolis erinevates mõisakompleksi hoonetes, pargis ja arboreetumis
 •  Rühmad valivad läbiviidud teemade hulgast ühe, koondavad erinevate rühmade andmed ja koostavad nende põhjal esitluse
 •  „Minikonverents“ – esitluste kaitsmine

Kokkuvõte ja tagasiside

 Õppematerjalid, vahendid

 1. Esitlus „Uurimusliku õppe vahendid ja meetodid“
 2. Maastikumängu materjalid – temaatilised info/töölehed
 3. Uurimuse vormistamise ja esitluse koostamise juhendmaterjalid
 4. Erinevad uurimisvahendid, sh Vernier Labquest andmekoguja koos erinevate sensoritega
 5. Mikroskoop, binokulaarid
 6. Kõrgusmõõtjad, mõõdulindid
 7. Teatmeteosed, määrajad

* Näiteid maastikumängu teemaatikast

 1. Keskkonnauuringud siseruumides
 2. Veekeemia
 3. Ioniseeriv kiirgus mõisahoonetes
 4. Veekogu sügavus
 5. Puude mõõtmine
 6. Okaspuude mitmekesisus
 7. Mändide mitmekesisus
 8. Fotosüntees
 9. Dendrokronoloogia
 10. Õietolmuanalüüs
 11. Ilmakaarte määramine looduses

Email again: