Allikast mereni

Sagadi klindialustest allikatest kuni mereni matkates analüüsime rühmades erinevate veekogude vett. Viime läbi vee-elustiku vaatlused jões ja meres. Tutvume vee ja veeringega nii looduses kui ka laboris. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine on meie igapäevane vesi.

 

Sihtgrupp                  gümnaasiumiõpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             ~ 5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 190 € / grupp

 

Seos õppekavaga

G bioloogia Teema Organismide koostis. Organismide energiavajadus

G geograafia Teema Hüdrosfäär. Vesi ja veega seotud probleemid.

G matemaatika Teema Avaldised ja arvuhulgad.

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

Eesmärgid

Õpilane:

1)   huvitub looduses toimuvatest nähtustest ja protsessidest;

2)   õpib koguma veeproove loodusest;

3)   planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid;

4)   kasutab tehnoloogiavahendeid;

5)   lahendab ülesandeid, rakendades selleks loodusteaduslikku meetodit;

6)   suhtub vastutustundlikult elukeskkonda.

Sisu

Tegevused looduskoolis

·         Tutvumine, kodukord

·         Teema Vesi meie ümber ja meis enestes tutvustamine

·         Rühmade moodustamine

·         Vahendite tutvustamine ja ülesannete jagamine rühmadele

Tegevused looduses

Loodusretk “Vee jälgedes“ Sagadist Altjale (7 km)

·         Tutvumine erinevate vett sisaldavate objektidega eluta ja elusloodusest

·         Veeproovide kogumine, mõõtmised, analüüs

·         Vee-elustiku vaatlused

·         Kokkuvõte ja tagasiside

Õppematerjalid, vahendid

1.     RMK Sagadi looduskooli vahendid

a.       Vernier LabQuest andmekogujad ja sensorid

b.     Veekeemia komplekt

2.     Tööleht „Vesi Maal, Universumis ja inimeses“

3.     Tööleht „Vee keemilised omadused“

4.     Kogutud ja kaasa toodud veeproovid