Allikast mereni

Sagadi klindialustest allikatest kuni mereni matkates analüüsime rühmades erinevate veekogude vett. Viime läbi vee-elustiku vaatlused jões ja meres. Tutvume vee ja veeringega nii looduses kui ka laboris. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine on meie igapäevane vesi.

 

Sihtgrupp                  gümnaasiumiõpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             ~ 5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

 

Seos õppekavaga

G bioloogia Teema Organismide koostis. Organismide energiavajadus

G geograafia Teema Hüdrosfäär. Vesi ja veega seotud probleemid.

G matemaatika Teema Avaldised ja arvuhulgad.

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

Eesmärgid

Õpilane:

1)   huvitub looduses toimuvatest nähtustest ja protsessidest;

2)   õpib koguma veeproove loodusest;

3)   planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid;

4)   kasutab tehnoloogiavahendeid;

5)   lahendab ülesandeid, rakendades selleks loodusteaduslikku meetodit;

6)   suhtub vastutustundlikult elukeskkonda.

Sisu

Tegevused looduskoolis

Teema ja vahendite tutvustamine, ülesannete jagamine rühmadele

Tegevused looduses

Loodusretk “Vee jälgedes“ Sagadist Altjale (7 km)

Tutvumine erinevate vett sisaldavate objektidega eluta ja eluslooduses

Veeproovide kogumine, mõõtmised, analüüs

Vee-elustiku vaatlused

Kokkuvõte ja tagasiside

 

Õppematerjalid, vahendid

Vernier LabQuest andmekogujad ja sensorid

Veekeemia komplekt

Tööleht „Vesi Maal, Universumis ja inimeses“

Tööleht „Vee keemilised omadused“

Kogutud ja kaasa toodud veeproovid